podmínky poskytování služeb

1         Poskytovatel

1.1           Poskytovatelem služeb je společnost:

Firma:

Fyzijo s.r.o.

IČO:

059 28 761

Sídlo:

Výstavní 452, 747 64 Velká Polom

Adresa pro doručování:

Výstavní 452, 747 64 Velká Polom

Adresa pro elektronickou nkomunikaci:

 

e-mail:                                     info@fyzijo.cz

ID datové schránky:               xm8fbmy

Telefonní číslo:

+420 776 873 384

(dále jen „POSKYTOVATEL“)

2        Služby

2.1          Službami se rozumí:

(i)          poskytování individuální fyzioterapie (dále jen „ZDRAVOTNÍ SLUŽBY“) nebo

(ii)         poskytování skupinových sportovních lekcí Redcord Medical, Redcord Active nebo Redcord Sport (dále jen „NEZDRAVOTNÍ SLUŽBY“)

(ZDRAVOTNÍ SLUŽBY a NEZDRAVOTNÍ SLUŽBY společně jen „SLUŽBY“).

2.2      ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU se rozumí poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu nebo poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik odborné fyzioterapie, manuálních nebo přístrojových masážních technik, nebo vybraných postupů fyzikální terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.

2.3         ZDRAVOTNÍ SLUŽBA je zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH“).

2.4         POSKYTOVATEL je oprávněn poskytovat ZDRAVOTNÍ SLUŽBY.

2.5        NEZDRAVOTNÍ SLUŽBOU se rozumí skupinové poskytování sportovních služeb, zejména po skončení poskytování ZDRAVOTNÍ SLUŽBY nebo jako doplněk ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, přičemž:

(i)               Redcord Medical je skupinová lekce pod dohledem fyzioterapeuta s individuálním cvičebním plánem pro každého klienta;

(ii)              Redcor Active je skupinová lekce pod dohledem fyzioterapeuta nebo trenéra zaměřena na kvalitu provedení jednotlivých cviků ;

(iii)             Redcord Sport je skupinová lekce pod dohledem fyzioterapeuta nebo trenéra zaměřena na kardiovaskulární systém.

3        Obecná ujednání

3.1          Tyto podmínky poskytování SLUŽEB (dále jen „PODMÍNKY“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s poskytováním SLUŽEB na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „SMLOUVA“) uzavírané mezi POSKYTOVATELEM na straně jedné a fyzickou osobou, která má zájem o poskytnutí služeb, na straně druhé (dále jen „KLIENT“), a to prostřednictvím online rezervačního systému, který POSKYTOVATEL provozuje na svých internetových stránkách https://www.fyzijo.cz (dále jen „INTERNETOVÉ STRÁNKY“).

3.2         Tyto PODMÍNKY mají aplikační přednost před použitím OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU tam, kde to OBČANSKÝ ZÁKONÍK vysloveně nezakazuje.

3.3         V případě, že některá otázka není upravena těmito PODMÍNKAMI, budou použity právní předpisy České republiky, zejména OBČANSKÝ ZÁKONÍK a v případě ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB též ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH.

3.4         Ujednání odchylná od ujednání těchto PODMÍNEK je možné sjednat ve SMLOUVĚ. Odchylná ujednání ve SMLOUVĚ mají přednost před ujednáními těchto PODMÍNEK.

3.5         Kde se v těchto PODMÍNKÁCH odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto PODMÍNEK.

3.6         Tyto PODMÍNKY jsou nedílnou součástí SMLOUVY.

4        Předmět smlouvy

4.1    Předmětem SMLOUVY je závazek POSKYTOVATELE poskytnout KLIENTOVI SLUŽBY a závazek KLIENTA za to zaplatit POSKYTOVATELI sjednanou cenu, to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ.

5        Zákaznický účet

5.1         KLIENT má možnost rezervovat SLUŽBY prostřednictvím zákaznického účtu zřízeného v rezervačním systému reenio (dále jen „REZERVAČNÍ SYSTÉM“), jehož poskytovatelem je společnost GARVIS Solutions s.r.o., IČ: 286 59 058, se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava.

5.2        Zákaznický účet je možné vytvořit na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

5.3         Veškeré osobní údaje vložené do zákaznického účtu POSKYTOVATEL zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webu Fyzijo.cz.

5.4         KLIENT je povinen uvést v zákaznickém účtu pouze pravdivé údaje. KLIENT má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách aktualizovat, a to nejpozději před každou rezervací SLUŽBY.

5.5        KLIENT je plně odpovědný za užívání svého zákaznického účtu a případné zneužití povinných údajů, uvedených v zákaznickém účtu, jinými osobami než poskytovatelem. KLIENT je povinen nezpřístupnit své heslo do zákaznického účtu třetím osobám. KLIENT není oprávněn zpřístupnit využívání zákaznického účtu třetí osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za užívání zákaznického účtu tak, jako by jej užíval sám.

5.6        POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit nebo jej učinit nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy REZERVAČNÍHO SYSTÉMU či INTERNETOVÝCH STRÁNEK.

6        Rezervace SLUŽEB

6.1          Rezervace SLUŽEB je možná prostřednictvím REZERVAČNÍHO SYSTÉMU na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH po přihlášení KLIENTA do zákaznického účtu.

6.2        K rezervaci SLUŽBY dochází okamžikem přijetí potvrzení, že rezervace byla přijata, k čemuž dojde po odeslání rezervace SLUŽBY kliknutím na tlačítko „REZERVOVAT“ dostupné v REZERVAČNÍM SYSTÉMU po provedení výběru fyzioterapetura, který požadovanou SLUŽBU KLIENTOVI poskytne, a volného termínu poskytnutí SLUŽBY.

6.3         Rezervací SLUŽBY dochází k uzavření SMLOUVY.

7        Ceny SLUŽEB a platební podmínky

7.1          Ceny SLUŽEB jsou dostupné na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH v sekci „CENÍK“.

7.2         Ceny SLUŽEB jsou konečné. POSKYTOVATEL není plátcem DPH.

7.3         Cenu rezervované SLUŽBY KLIENT zaplatí bezprostředně před poskytnutím SLUŽBY, a to v hotovosti nebo platební kartou.

8        Storno podmínky

8.1          KLIENT je oprávněn rezervaci SLUŽBY kdykoli zrušit. Zrušením rezervace SLUŽBY zanikají veškeré závazky z uzavřené SMLOUVY.

8.2        Zrušení rezervace SLUŽBY 48 a více hodin před sjednaným termínem poskytnutí SLUŽBY je bezplatné.

8.3         V případě, že KLIENT zruší rezervaci SLUŽBY méně než 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí SLUŽBY, zaplatí POSKYTOVATELI storno poplatek ve výši ceny rezervované SLUŽBY. To neplatí, pokud KLIENT předloží POSKYTOVATELI lékařské či jiné obdobné potvrzení, že zrušil rezervaci SLUŽBY z důvodu mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůči (zejména v případě náhlé nemoci, zranění apod.).

8.4         V případě, že KLIENT nezruší rezervaci SLUŽBY a k poskytnutí SLUŽBY se nedostaví ve sjednaném termínu k POSKYTOVATELI, je povinen cenu rezervované SLUŽBY POSKYTOVALI zaplatit.

9        Právo na vysvětlení

9.1          Při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATEL srozumitelně vysvětlí KLIENTOVI zamýšlené vyšetření i navrhovanou péči o zdraví. Po příslušném vyšetření POSKYTOVATEL vysvětlí KLIENTOVI jeho zdravotní stav a péči o zdraví i při dalším postupu. Pokud o to KLIENT požádá, POSKYTOVATEL mu podá vysvětlení v písemné formě.

9.2        KLIENT bere na vědomí, že poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB nemusí dosáhnou výsledku, který si KLIENT může představovat či očekávat. To platí zejména (nikoliv však výlučně) za stavu, kdy KLIENT po poskytnutí ZDRAVOTNÍ SLUŽBY nedodržuje doporučení, která mu POSKYTOVATEL poskytne (např. pravidelné cvičení či s ohledem na zdravotní stav pravidelné poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB apod.). Totéž platí obdobně pro NEZDRAVOTNÍ SLUŽBY.

9.3       Pokud KLIENT nepochopí vysvětlení, které mu POSKYTOVATEL při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB poskytne, zejména nepochopí svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví, je povinen na to POSKYTOVATELE upozornit a požádat jej o dodatečné vysvětlení; to platí obdobně i ve vztahu k jakémukoli doporučení POSKYTOVATELE. POSKYTOVATEL neodpovídá KLIENTOVI za jakékoli újmy na zdraví KLIENTA v důsledku nepochopení vysvětlení či doporučení, které POSKYTOVATEL poskytne KLIENTOVI.

9.4        Pokud KLIENT dá POSKYTOVATELI zřetelně najevo, že si vysvětlení nepřeje, POSKYTOVATEL mu vysvětlení neposkytne, ledaže nebezpečí, které z toho hrozí KLIENTOVI nebo jiné osobě, zjevně převyšuje jeho zájem.

10     Záznamy

10.1        Při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATEL vede záznamy o péči o zdraví KLIENTA. Záznamy POSKYTOVATEL uchová tak dlouho, jak to vyžaduje potřeba odborné péče.

10.2     Pokud o to KLIENT požádá, POSKYTOVATEL mu umožní bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, popřípadě mu sám vydá proti zaplacení přiměřené náhrady z nich výpis, opis nebo kopii. Obsahují-li záznamy rovněž údaje o třetí osobě, nelze je zpřístupnit bez jejího souhlasu.

10.3       Nestanoví-li zákon něco jiného, nelze záznamy zpřístupnit jiné osobě bez výslovného souhlasu KLIENTA. Bez souhlasu KLIENTA může POSKYTOVATEL sdělit údaje o KLIENTOVI v anonymizované podobě k účelům vědeckého nebo statistického šetření týkajícího se zdravotního stavu obyvatelstva a jeho skupin, lze-li rozumně předpokládat, že souhlas nelze opatřit vůbec nebo včas a (a) provádí-li se šetření s takovým zabezpečením, že nehrozí neúměrný zásah do soukromí ošetřovaného, nebo (b) oznámí-li POSKYTOVATEL údaje tak, aby vyloučil následné zjištění, kterého určitého člověka se týkají; to neplatí, že není-li šetření prováděno ve veřejném zájmu, lze-li šetření provést i bez údajů o určitém KLIENTOVI nebo vyjádřil-li KLIENT výslovně nesouhlas se zpřístupněním údajů o sobě.

11      Další podmínky poskytování SLUŽEB

11.1         Poskytování SLUŽEB není podmíněno doporučením lékaře a je zcela dobrovolné.

11.2        Ke každému úkonu v rámci ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB se vyžaduje souhlas KLIENTA. Odmítne-li KLIENT souhlas POSKYTOVATELI udělit, potvrdí to POSKYTOVATELI na jeho žádost v písemné formě.

11.3        POSKYTOVATEL postupuje s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.

11.4        Při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATEL neumožní jiné osobě pozorovat péči o zdraví KLIENTA, ledaže KLIENT dal k tomu souhlas. To neplatí, vyžaduje-li se přítomnost jiné osoby, aby bylo prokázáno, nakolik se vyhovělo požadavkům odborné péče.

11.5      KLIENT je povinen sdělit POSKYTOVATELI podle svého nejlepšího vědomí potřebné informace o svém zdravotním stavu a žádné informace o zdravotním stavu POSKYTOVATELI nezamlčet. V případě, že KLIENT tuto povinnost poruší, POSKYTOVATEL neodpovídá KLIENTOVI za jakoukoli újmu vzniklou nedostatkem sdělených informací nebo zamlčením některých informací o zdravotním stavu KLIENTA.

11.6     KLIENT poskytne POSKYTOVATELI veškerou součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby POSKYTOVATEL mohl splnit povinnosti podle SMLOUVY, zejména aby mohl KLINETOVI řádně poskytnout sjednané SLUŽBY.

12     Závěrečná ujednání

12.1       Znění těchto PODMÍNEK může POSKYTOVATEL měnit či doplňovat. Změnou těchto PODMÍNEK nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ze SMLOUVY uzavřené za PODMÍNEK účinných v době uzavření SMLOUVY.

12.2     Pokud právní vztah založený SMLOUVOU obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva KLIENTA vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3       Je-li nebo stane-li se některé ujednání PODMÍNEK neplatné nebo neúčinné, nastoupí namísto neplatných či neúčinných ujednání takové ujednání, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání. Změny a doplňky SMLOUVY vyžadují písemnou formu.

12.4       Tyto PODMÍNKY vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1.8.2020.