PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1 POSKYTOVATEL

1.1 Poskytovatelem služeb je společnost:
Firma: Fyzijo s.r.o.
IČO: 059 28 761
Sídlo: Výstavní 452, 747 64 Velká Polom
Adresa pro doručování: Výstavní 452, 747 64 Velká Polom
Adresa pro elektronickou komunikaci:
e-mail: info@fyzijo.cz
ID datové schránky: xm8fbmy
Telefonní číslo: +420 776 873 384
(dále jen „POSKYTOVATEL“)

2 SLUŽBY

2.1 Službami se rozumí:
(i) poskytování individuální fyzioterapie (dále jen „ZDRAVOTNÍ SLUŽBY“) nebo
(ii) poskytování skupinových sportovních lekcí Redcord Medical, Redcord Active nebo Redcord Sport (dále
jen „NEZDRAVOTNÍ SLUŽBY“)
(ZDRAVOTNÍ SLUŽBY a NEZDRAVOTNÍ SLUŽBY společně jen „SLUŽBY“).

2.2 ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU se rozumí poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu nebo
poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik
odborné fyzioterapie, manuálních nebo přístrojových masážních technik, nebo vybraných postupů fyzikální
terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.

2.3 ZDRAVOTNÍ SLUŽBA je zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH“).

2.4 POSKYTOVATEL je oprávněn poskytovat ZDRAVOTNÍ SLUŽBY.

2.5 NEZDRAVOTNÍ SLUŽBOU se rozumí skupinové poskytování sportovních služeb, zejména po skončení
poskytování ZDRAVOTNÍ SLUŽBY nebo jako doplněk ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, přičemž:
(i) Redcord Medical je skupinová lekce pod dohledem fyzioterapeuta s individuálním cvičebním plánem
pro každého klienta;
(ii) Redcor Active je skupinová lekce pod dohledem fyzioterapeuta nebo trenéra zaměřena na kvalitu
provedení jednotlivých cviků ;
(iii) Redcord Sport je skupinová lekce pod dohledem fyzioterapeuta nebo trenéra zaměřena na
kardiovaskulární systém.

3 OBECNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tyto podmínky poskytování SLUŽEB (dále jen „PODMÍNKY“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 ve spojení
s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OBČANSKÝ ZÁKONÍK“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti
s poskytováním SLUŽEB na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „SMLOUVA“) uzavírané mezi
POSKYTOVATELEM na straně jedné a fyzickou osobou, která má zájem o poskytnutí služeb, na straně druhé
(dále jen „KLIENT“), a to prostřednictvím online rezervačního systému, který POSKYTOVATEL provozuje na
svých internetových stránkách https://www.fyzijo.cz (dále jen „INTERNETOVÉ STRÁNKY“)

3.2 Tyto PODMÍNKY mají aplikační přednost před použitím OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU tam, kde to OBČANSKÝ
ZÁKONÍK vysloveně nezakazuje.

3.3 V případě, že některá otázka není upravena těmito PODMÍNKAMI, budou použity právní předpisy České
republiky, zejména OBČANSKÝ ZÁKONÍK a v případě ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB též ZÁKON
O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH.

3.4 Ujednání odchylná od ujednání těchto PODMÍNEK je možné sjednat ve SMLOUVĚ. Odchylná ujednání
ve SMLOUVĚ mají přednost před ujednáními těchto PODMÍNEK.

3.5 Kde se v těchto PODMÍNKÁCH odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další
specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto PODMÍNEK.

3.6 Tyto PODMÍNKY jsou nedílnou součástí SMLOUVY.

4 PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1 Předmětem SMLOUVY je závazek POSKYTOVATELE poskytnout KLIENTOVI SLUŽBY a závazek KLIENTA
za to zaplatit POSKYTOVATELI sjednanou cenu, to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ.

5 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

5.1 KLIENT má možnost rezervovat SLUŽBY prostřednictvím zákaznického účtu zřízeného v rezervačním
systému reenio (dále jen „REZERVAČNÍ SYSTÉM“), jehož poskytovatelem je společnost GARVIS Solutions
s.r.o., IČ: 286 59 058, se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava.

5.2 Zákaznický účet je možné vytvořit na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

5.3 Veškeré osobní údaje vložené do zákaznického účtu POSKYTOVATEL zpracovává v souladu s příslušnými
právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webu Fyzijo.cz.

5.4 KLIENT je povinen uvést v zákaznickém účtu pouze pravdivé údaje. KLIENT má povinnost tyto údaje při
jakýchkoliv změnách aktualizovat, a to nejpozději před každou rezervací SLUŽBY.

5.5 KLIENT je plně odpovědný za užívání svého zákaznického účtu a případné zneužití povinných údajů,
uvedených v zákaznickém účtu, jinými osobami než poskytovatelem. KLIENT je povinen nezpřístupnit své
heslo do zákaznického účtu třetím osobám. KLIENT není oprávněn zpřístupnit využívání zákaznického účtu
třetí osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za užívání zákaznického účtu tak, jako by jej užíval sám.

5.6 POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit nebo jej učinit nepřístupným
z důvodu údržby nebo poruchy REZERVAČNÍHO SYSTÉMU či INTERNETOVÝCH STRÁNEK.

6 REZERVACE SLUŽEB

6.1 Rezervace SLUŽEB je možná prostřednictvím REZERVAČNÍHO SYSTÉMU na INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH po přihlášení KLIENTA do zákaznického účtu.

6.2 K rezervaci SLUŽBY dochází okamžikem přijetí potvrzení, že rezervace byla přijata, k čemuž dojde po odeslání
rezervace SLUŽBY kliknutím na tlačítko „REZERVOVAT“ dostupné v REZERVAČNÍM SYSTÉMU po
provedení výběru fyzioterapetura, který požadovanou SLUŽBU KLIENTOVI poskytne, a volného termínu
poskytnutí SLUŽBY.

6.3 Rezervací SLUŽBY dochází k uzavření SMLOUVY.

7 CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Ceny SLUŽEB jsou dostupné na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH v sekci „CENÍK“.

7.2 Ceny SLUŽEB jsou konečné. POSKYTOVATEL není plátcem DPH.

7.3 Cenu rezervované SLUŽBY KLIENT zaplatí bezprostředně před poskytnutím SLUŽBY, a to v hotovosti nebo
platební kartou.

8 STORNO PODMÍNKY

8.1 KLIENT je oprávněn rezervaci SLUŽBY kdykoli zrušit. Zrušením rezervace SLUŽBY zanikají veškeré závazky
z uzavřené SMLOUVY.

8.2 Zrušení rezervace SLUŽBY 48 a více hodin před sjednaným termínem poskytnutí SLUŽBY je bezplatné.

8.3 V případě, že KLIENT zruší rezervaci SLUŽBY méně než 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí
SLUŽBY, zaplatí POSKYTOVATELI storno poplatek ve výši ceny rezervované SLUŽBY. To neplatí, pokud
KLIENT předloží POSKYTOVATELI lékařské či jiné obdobné potvrzení, že zrušil rezervaci SLUŽBY z důvodu
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůči (zejména
v případě náhlé nemoci, zranění apod.).

8.4 V případě, že KLIENT nezruší rezervaci SLUŽBY a k poskytnutí SLUŽBY se nedostaví ve sjednaném
termínu k POSKYTOVATELI, je povinen cenu rezervované SLUŽBY POSKYTOVALI zaplatit.

9 PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

9.1 Při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATEL srozumitelně vysvětlí KLIENTOVI zamýšlené
vyšetření i navrhovanou péči o zdraví. Po příslušném vyšetření POSKYTOVATEL vysvětlí KLIENTOVI jeho
zdravotní stav a péči o zdraví i při dalším postupu. Pokud o to KLIENT požádá, POSKYTOVATEL mu podá
vysvětlení v písemné formě.

9.2 KLIENT bere na vědomí, že poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB nemusí dosáhnou výsledku, který si
KLIENT může představovat či očekávat. To platí zejména (nikoliv však výlučně) za stavu, kdy KLIENT po
poskytnutí ZDRAVOTNÍ SLUŽBY nedodržuje doporučení, která mu POSKYTOVATEL poskytne (např.
pravidelné cvičení či s ohledem na zdravotní stav pravidelné poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB apod.).
Totéž platí obdobně pro NEZDRAVOTNÍ SLUŽBY.

9.3 Pokud KLIENT nepochopí vysvětlení, které mu POSKYTOVATEL při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
poskytne, zejména nepochopí svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných
následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče
o zdraví, je povinen na to POSKYTOVATELE upozornit a požádat jej o dodatečné vysvětlení; to platí obdobně
i ve vztahu k jakémukoli doporučení POSKYTOVATELE. POSKYTOVATEL neodpovídá KLIENTOVI za
jakékoli újmy na zdraví KLIENTA v důsledku nepochopení vysvětlení či doporučení, které POSKYTOVATEL
poskytne KLIENTOVI.

9.4 Pokud KLIENT dá POSKYTOVATELI zřetelně najevo, že si vysvětlení nepřeje, POSKYTOVATEL mu vysvětlení
neposkytne, ledaže nebezpečí, které z toho hrozí KLIENTOVI nebo jiné osobě, zjevně převyšuje jeho zájem.

10 ZÁZNAMY

10.1 Při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATEL vede záznamy o péči o zdraví KLIENTA. Záznamy
POSKYTOVATEL uchová tak dlouho, jak to vyžaduje potřeba odborné péče.

10.2 Pokud o to KLIENT požádá, POSKYTOVATEL mu umožní bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů,
které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, popřípadě mu sám vydá proti
zaplacení přiměřené náhrady z nich výpis, opis nebo kopii. Obsahují-li záznamy rovněž údaje o třetí osobě,
nelze je zpřístupnit bez jejího souhlasu.

10.3 Nestanoví-li zákon něco jiného, nelze záznamy zpřístupnit jiné osobě bez výslovného souhlasu KLIENTA. Bez
souhlasu KLIENTA může POSKYTOVATEL sdělit údaje o KLIENTOVI v anonymizované podobě k účelům
vědeckého nebo statistického šetření týkajícího se zdravotního stavu obyvatelstva a jeho skupin, lze-li rozumně
předpokládat, že souhlas nelze opatřit vůbec nebo včas a (a) provádí-li se šetření s takovým zabezpečením, že
nehrozí neúměrný zásah do soukromí ošetřovaného, nebo (b) oznámí-li POSKYTOVATEL údaje tak, aby
vyloučil následné zjištění, kterého určitého člověka se týkají; to neplatí, že není-li šetření prováděno ve
veřejném zájmu, lze-li šetření provést i bez údajů o určitém KLIENTOVI nebo vyjádřil-li KLIENT výslovně
nesouhlas se zpřístupněním údajů o sobě.

11 DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1 Poskytování SLUŽEB není podmíněno doporučením lékaře a je zcela dobrovolné.

11.2 Ke každému úkonu v rámci ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB se vyžaduje souhlas KLIENTA. Odmítne-li KLIENT
souhlas POSKYTOVATELI udělit, potvrdí to POSKYTOVATELI na jeho žádost v písemné formě.

11.3 POSKYTOVATEL postupuje s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.

11.4 Při poskytování ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATEL neumožní jiné osobě pozorovat péči o zdraví
KLIENTA, ledaže KLIENT dal k tomu souhlas. To neplatí, vyžaduje-li se přítomnost jiné osoby, aby bylo
prokázáno, nakolik se vyhovělo požadavkům odborné péče.

11.5 KLIENT je povinen sdělit POSKYTOVATELI podle svého nejlepšího vědomí potřebné informace o svém
zdravotním stavu a žádné informace o zdravotním stavu POSKYTOVATELI nezamlčet. V případě, že KLIENT
tuto povinnost poruší, POSKYTOVATEL neodpovídá KLIENTOVI za jakoukoli újmu vzniklou nedostatkem
sdělených informací nebo zamlčením některých informací o zdravotním stavu KLIENTA.

11.6 KLIENT poskytne POSKYTOVATELI veškerou součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby
POSKYTOVATEL mohl splnit povinnosti podle SMLOUVY, zejména aby mohl KLINETOVI řádně poskytnout
sjednané SLUŽBY.

12 ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Vzájemné spory mezi POSKYTOVATELEM a KLIENTEM řeší obecné soudy.

12.2 KLIENT (spotřebitel) má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu ze SMLOUVY. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní
inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že
se spor nepodařilo s POSKYTOVATELEM vyřešit přímo (např. dohodou). Návrh lze podat nejpozději do 1 roku
ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u KLIENTA poprvé.

12.4 KLIENT (spotřebitel) má právo zahájit mimosoudní řešení sporu také online prostřednictvím platformy ODR
dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Znění těchto PODMÍNEK může POSKYTOVATEL měnit či doplňovat. Změnou těchto PODMÍNEK nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá ze SMLOUVY uzavřené za PODMÍNEK účinných v době uzavření
SMLOUVY.

13.2 Pokud právní vztah založený SMLOUVOU obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že
se tento právní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva KLIENTA vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ujednání PODMÍNEK neplatné nebo neúčinné, nastoupí namísto neplatných či
neúčinných ujednání takové ujednání, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ujednání co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání. Změny
a doplňky SMLOUVY vyžadují písemnou formu.

13.4 Tyto PODMÍNKY vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020.